Produkty

Odbiorcy:

Odbiorcami naszych produktów są klienci określani w przepisach UE, w załączniku I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), posiadający: siedzibę, oddział, filię lub zakład MŚP prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Województwa Lubelskiego.

Rozwiązania finansowe:

Pożyczka obrotowa – oferta, w której pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel. Dzięki temu przedsiębiorcy mają szansę zachować płynność finansową, a jednocześnie mogą rozwijać swoją działalność. Pożyczka obrotowa dla przedsiębiorców może być przeznaczona przede wszystkim na pokrycie wydatków bieżących. Pozwala uregulować m.in. należności wobec dostawców, wynagrodzenia pracownicze, koszty administracyjne oraz inne opłaty związane z bieżącą działalnością.

Pożyczka inwestycyjna – przeznaczeniem tej oferty jest finansowanie realizowanych przez pożyczkobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub papierów wartościowych.

Pożyczka hipoteczna – może być przeznaczona na finansowanie zakupu: gruntów, budynków i lokali, a także budowę lub modernizację nieruchomości, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z prowadzoną działalnością.

Pożyczka konsolidacyjna – cel finansowania to poprawienie płynności przedsiębiorstw zwłaszcza pod względem oddziaływań pandemii COVID-19 i uwolnienie dodatkowych środków finansowych poprzez konsolidację zobowiązań. Pożyczka konsolidacyjna sprawi, że wysokość miesięcznej raty będzie zdecydowanie niższa, wobec czego łatwiej o zachowanie płynności finansowej. Wiele zobowiązań i wiele rat to nie tylko obciążenie finansowe, ale również spory problem organizacyjny. Dodatkowym walorem tego rozwiązania jest możliwość dobrania dodatkowej gotówki do konsolidowanych zobowiązań na cele bieżące wskazane przez przedsiębiorcę.

Skip to content